Vďaka Plánu obnovy a odolnosti na Slovensku vznikne celkovo 40 regionálnych centier podpory učiteľov. V prvom roku, tj. školskom roku 2022/2023 funguje už 16 centier, medzi ktorými je aj to naše v Lučenci. Zamestnáva mentorky, ktoré budú osobne a individuálne poskytovať podporu školám tak pri zavádzaní kurikulárnej reformy, ako i pri profesijnom rozvoji všetkých vyučujúcich, ktorí o to majú záujem. Regionálne centrum podpory učiteľov zriaďuje Základná škola s materskou školou ulica Bratrícka 19, Lučenec.

Veľmi sa tešíme, že popri Regionálnom centre podpory učiteľov sa podarilo do Lučenca doniesť aj ďalšie inovácie v podobe vzniknutého EDUpointu Lučenec.

Hlavným cieľom pri EDUpointe nie je mentoring, ale šírenie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie. 

Za EDUpointmi stojí Nadácia Pontis, jedna z najväčších nefiremných nadácii na Slovensku. Jej poslaním je prinášať silné spojenia pre pozitívne zmeny. Prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach aj poskytuje expertízu.

S regionálnym centrom sa skvelo dopĺňajú. Regionálne centrum rozvíja ťažiskovo individuálne formy podpory, EDUpoint skupinové šírenie dobrej praxe. EDUpoint zriaďuje partnerská organizácia Platforma Naše školstvo, o. z.